Deze website gebruikt cookies die ons in staat stellen informatie te verzamelen over het gebruik van onze site en diensten, en om deze te verbeteren. Door het plaatsen van cookies van derde partijen kunnen wij onze marketing op jouw persoonlijke voorkeuren afstemmen. Door verder gebruik van deze website ga je hiermee akkoord.

Uw browser ondersteunt geen cookies. U kunt deze inschakelen via de instellingen.

Terms and Conditions

Artikel 1 Definities

 1. This Play Media (hierna: TPM) is een eenmanszaak die zich beschrijft als online marketingbureau. TPM verzorgt specifieke mobile marketing voor de MKB middels pakketten in de vorm van jaarabonnementen.
 2. In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Opdrachtgever’ verstaan: de natuurlijke persoon of rechtspersoon of het samenwerkingsverband van natuurlijke en/of rechtspersonen of de namens deze handelende tussenpersoon of vertegenwoordiger die gebruikt maakt van de Diensten van TPM en TPM de opdracht geeft Diensten te verlenen zoals bedoeld in Lid 4.
 3. In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Overeenkomst’ verstaan: de rechtsbetrekking tussen TPM en Opdrachtgever, een en ander in meest ruime zin.
 4. In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Diensten’ verstaan: alle door TPM en/of door haar ingeschakelde derden aan Opdrachtgever geleverde producten en diensten zoals vermeld in Lid 1, alsmede alle andere door TPM ten behoeve van Opdrachtgever verrichte werkzaamheden, van welke aard ook, verricht in het kader van een Opdracht, waaronder begrepen werkzaamheden die niet op uitdrukkelijk verzoek van Opdrachtgever worden verricht.
 5. In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Website’ verstaan: de website thisplaymedia.nl.

Artikel 2 Toepasselijkheid van de Algemene voorwaarden

 1. De Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle tussen Opdrachtgever en TPM gesloten Overeenkomsten waarbij TPM Diensten aanbiedt of levert.
 2. Afwijkingen van de Algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien uitdrukkelijk en schriftelijk met TPM overeengekomen.
 3. Toepasselijkheid van inkoop- of andere voorwaarden van de Opdrachtgever worden uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen.
 4. De Algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende of gewijzigde opdrachten van Opdrachtgever.

Artikel 3 De Overeenkomst

 1. Alle offertes van TPM zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.
 2. De Opdrachtgever kan contact opnemen met TPM via e-mail of telefoon voor een van de aangeboden Diensten. TPM zal met Opdrachtgever overleggen omtrent zijn verwachtingen en kan daarna een offerte opmaken die per brief of per e-mail verstuurd zal worden. De Overeenkomst komt tot stand door ondertekening van de offerte.
 3. Als TPM een bevestiging naar Opdrachtgever stuurt, is die beslissend voor de inhoud en uitleg van de Overeenkomst, onder voorbehoud van kennelijke verschrijvingen. TPM kan niet aan zijn aanbod worden gehouden indien Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat het aanbod, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 4. Indien Opdrachtgever aantekeningen maakt of reacties geeft op de offerte van TPM, dan maken zij geen deel uit van de Overeenkomst, tenzij TPM deze schriftelijk bevestigt.
 5. Een opdracht door Opdrachtgever waaraan geen schriftelijke offerte vooraf is gegaan, behoeft schriftelijke aanvaarding door TPM.

Artikel 4 Uitvoering van de Overeenkomst

 1. TPM zal zich inspannen de Diensten naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap, alsmede zoveel mogelijk overeenkomstig de schriftelijk vastgelegde afspraken, uit te voeren.
 2. TPM heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 3. Bij het inschakelen van derden zal TPM de nodige zorgvuldigheid in acht nemen en bij de selectie van deze derden, zoveel als dit in de relatie tot Opdrachtgever redelijkerwijs mogelijk en gebruikelijk is, met Opdrachtgever overleggen. De kosten van het inschakelen van deze derden komen voor rekening van Opdrachtgever.
 4. De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan TPM aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan TPM worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan TPM zijn verstrekt, heeft TPM het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever in rekening te brengen.
 5. De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat TPM zijn Diensten tijdig en deugdelijk kan verrichten. Indien Opdrachtgever zijn afspraken hieromtrent niet nakomt, is hij gehouden de hieruit voortvloeiende schade te vergoeden.
 6. TPM kan op geen enkele manier garanderen dat Opdrachtgever zelf de banner te zien krijgt indien Opdrachtgever een online platform bezoekt. Dit heeft te maken met algoritmen en ligt buiten het bereik van TPM.
 7. Indien voor de uitvoering van Diensten een termijn is overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Opdrachtgever TPM hiervan schriftelijk in gebreke te stellen. TPM dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de Overeenkomst.

Artikel 5 Wijziging van de Overeenkomst

 1. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, zullen TPM en Opdrachtgever tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de Overeenkomst overgaan.
 2. Indien de Overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, is er sprake van een aanvullende opdracht. Over deze aanvullende opdracht zal vooraf een aparte afspraak over de honorering worden gemaakt. Zonder aanvullende offerte gelden de oorspronkelijke voorwaarden, waarbij de extra Diensten tegen het afgesproken tarief betaald worden.
 3. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde Overeenkomst levert geen wanprestatie van TPM op en is voor de Opdrachtgever geen grond om de Overeenkomst op te zeggen of te ontbinden.
 4. Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten Overeenkomst tussen TPM en Opdrachtgever zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen door middel van een aanvullende of gewijzigde Overeenkomst zijn aanvaard door beide partijen. De algemene voorwaarden zijn op deze wijziging van toepassing.

Artikel 6 Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de Overeenkomst

 1. TPM is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden, indien de Opdrachtgever de verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel dat TPM goede grond heeft te vrezen dat de Opdrachtgever in die verplichtingen zal tekortschieten.
 2. Voorts is TPM bevoegd de Overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet kan worden gevergd.
 3. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat TPM niet de gewenste kwaliteit kan leveren die haar gebruikelijk is, of indien blijkt dat de Overeenkomst wegens zwaarwegende belangen niet voortgezet kan worden, zullen TPM en Opdrachtgever in overleg tot een oplossing proberen te komen/een passende regeling treffen.
 4. Indien de Opdrachtgever zijn uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is TPM gerechtigd de Overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de Opdrachtgever, uit hoofde van wanprestatie, wel tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.

Artikel 7 Annulering

 1. Annulering van de Overeenkomst na ondertekening van de offerte is niet mogelijk, tenzij de werkzaamheden nog geen aanvang hebben genomen.
 2. Annulering dient schriftelijk te geschieden en uitdrukkelijk te worden bevestigd door TPM.
 3. Bij annulering na ondertekening van de offerte is TPM gerechtigd een boete van 30% van het overeengekomen bedrag in de offerte in rekening te brengen, of is TPM gerechtigd het aantal bestede uren ten tijde van annulering in rekening te brengen.
 4. Bij annulering van een abonnement is TPM gerechtigd de kosten voor de resterende termijn in rekening te brengen.

Artikel 8 Kosten, honorering en betaling

 1. Alle genoemde bedragen in de offerte zijn in euro’s en exclusief BTW, tenzij anders vermeld. Tevens is TPM bevoegd reiskosten in rekening te brengen.
 2. TPM heeft het recht om kennelijk foutieve verschrijvingen in de prijsopgave te herstellen.
 3. Betaling dient te geschieden middels bankoverschrijving, binnen 14 dagen na facturatie in de valuta die is gefactureerd, tenzij een andere termijn is overeengekomen. Maandelijkse facturatie gebeurt altijd per automatische incasso, tenzij anders overeengekomen met TPM.
 4. De Opdrachtgever heeft de plicht om onjuistheden in de vermelde of verstrekte betaalgegevens onverwijld aan TPM mede te delen.
 5. TPM maakt gebruik van deelfacturatie over een termijn van een maand, kwartaal, halfjaar of jaar.
 6. TPM zal termijnbetaling als bedoeld in Lid 5 uitdrukkelijk vermelden in de offerte. De termijnbetaling dient binnen 14 dagen na de factuurdatum plaats te vinden. Indien betaling in termijnen is overeengekomen en TPM zijn verplichtingen inzake voortzetting van de Diensten niet nakomt, heeft de Opdrachtgever de bevoegdheid betaling op te schorten.
 7. Indien de Overeenkomst bestaat uit een campagne, zal TPM bij aanvang van de campagne een factuur sturen.
 8. Opdrachtgever gaat akkoord met de mogelijkheid van digitale facturering, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen.
 9. Indien de Opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim, zonder dat daarvoor verdere ingebrekestelling is vereist. De Opdrachtgever is alsdan de wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
 10. Indien TPM besluit een vordering wegens niet-betaling van één of meer niet-betaalde facturen langs gerechtelijke weg te incasseren, is Opdrachtgever, naast de verschuldigde hoofdsom en de in artikel 8.9 genoemde rente, tevens gehouden alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten te vergoeden. De vergoeding van gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten wordt vastgesteld conform het alsdan geldende Besluit dat ziet op vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.

Artikel 9 Aansprakelijkheid

 1. De Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het aandragen van correcte en representatieve gegevens en informatie die nodig zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst. TPM is niet aansprakelijk voor schade indien Opdrachtgever onjuiste of niet-representatieve gegevens heeft verstrekt.
 2. Indien TPM voor het uitvoeren van de Overeenkomst afhankelijk is van gegevens van derden, is TPM niet aansprakelijk voor het niet-nakomen van de Overeenkomst indien derden desbetreffende gegevens weigeren te verstrekken.
 3. De Opdrachtgever is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de beslissingen die hij maakt naar aanleiding van de dienstverlening van TPM.
 4. TPM is niet aansprakelijk voor fouten of nalatigheden van door haar ingeschakelde derden. Door gebruik te maken van de Diensten van TPM, verleent de Opdrachtgever de bevoegdheid aan TPM om, als een door TPM ingeschakelde derde zijn aansprakelijkheid wil beperken, die aansprakelijkheidsbeperking mede namens de Opdrachtgever te aanvaarden.
 5. TPM is niet aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder maar niet uitsluitend begrepen gevolgschade.
 6. TPM is niet aansprakelijk voor het niet of niet tijdig voldoen aan de verplichtingen, voortvloeiend uit de Overeenkomst, in geval dit veroorzaakt wordt door overmacht als bedoeld in artikel 10.
 7. TPM is niet aansprakelijk voor conflicten die tussen Opdrachtgever en derden ontstaan naar aanleiding van de geplaatste advertenties. De inhoud wordt door Opdrachtgever bepaald, en deze draagt dan ook de volledige verantwoordelijkheid.
 8. De Opdrachtgever vrijwaart TPM voor aanspraken van derden, van welke aard ook, die verband houden met de Diensten.
 9. Indien TPM aansprakelijk wordt gehouden, zal zij uitsluitend aansprakelijk zijn voor directe schade die daadwerkelijk door de Opdrachtgever is opgelopen, betaald of geleden is vanwege een aantoonbaar tekortschieten van TPM’s verplichtingen met betrekking tot haar Diensten.
 10. De aansprakelijkheid van TPM is beperkt tot het door de verzekeraar gedekte en uitgekeerde bedrag. Indien de verzekeraar niet tot uitkering overgaat, dan wel indien TPM niet is verzekerd, is de aansprakelijkheid beperkt tot het door Opdrachtgever betaalde bedrag.
 11. De beperking van de aansprakelijkheid zoals beschreven in dit artikel geldt niet indien sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van TPM.
 12. Deze bepaling sluit geen aansprakelijkheid uit voor zover aansprakelijkheid bij wet niet mag worden beperkt of uitgesloten.

Artikel 10 Overmacht

 1. Onder overmacht wordt verstaan, alle van buiten komende oorzaken, buiten wil of toedoen van TPM, waardoor tijdige, volledige of juiste nakoming van de Overeenkomst niet meer mogelijk is.
 2. Onder overmacht zoals in Lid 1 bedoeld, wordt mede verstaan, maar is niet beperkt tot: niet-nakoming van een derde, ziekte van personeel van TPM zelf of een derde, vertraging van verkeer en openbaar vervoer, abnormale weersomstandigheden, storingen in water- en energieleveringen, stakingen, ernstige storingen in de systemen van TPM, brand, overstromingen, natuurrampen, rellen, oorlog of anderszins binnenlandse onrusten.
 3. In geval van overmacht wordt nakoming van de Overeenkomst opgeschort zolang de overmacht aanhoudt.
 4. Indien de overmacht langer dan één maand aanhoudt, zijn beide partijen gerechtigd de Overeenkomst zonder tussenkomst van de rechter te ontbinden. In een dergelijk geval zal TPM overgaan tot terugbetaling van eventueel betaalde bedragen, met daarop in mindering gebracht alle kosten/te declareren uren die TPM heeft gemaakt met betrekking tot de Overeenkomst.

Artikel 11 Vertrouwelijkheid van gegevens

 1. Elk der partijen garandeert dat alle van de andere partij ontvangen gegevens waarvan men weet of dient te weten dat deze van vertrouwelijke aard zijn, geheim blijven. De partij die vertrouwelijke gegevens ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn. Gegevens worden in ieder geval als vertrouwelijk beschouwd indien deze door een der partijen als zodanig zijn aangeduid. TPM kan hieraan niet worden gehouden indien de verstrekking van gegevens aan een derde noodzakelijk is ingevolge een rechterlijke uitspraak, een wettelijk voorschrift of voor correcte uitvoering van de overeenkomst.

Artikel 12 Intellectuele eigendom

 1. TPM behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet.
 2. Alle door TPM geleverde zaken blijven eigendom van TPM en zijn uitsluitend bedoeld om te worden gebruikt door Opdrachtgever in het kader van de Diensten. De hiervoor genoemde gegevens/zaken mogen niet door Opdrachtgever zonder uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van TPM worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, geëxploiteerd of ter kennis van derden gebracht. Indien Opdrachtgever zich niet houdt aan deze bepaling is TPM gerechtigd schadevergoeding te vorderen.
 3. Opdrachtgever garandeert dat geen rechten van derden zich verzetten tegen beschikbaarstelling aan TPM van gegevens. Opdrachtgever zal TPM vrijwaren tegen elke actie die gebaseerd is op de bewering dat zodanig beschikbaar stellen, gebruiken, bewerken, installeren of incorporeren inbreuk maakt op enig recht van derden.

Artikel 13 Reclames

 1. Opdrachtgever is verplicht direct bij het in ontvangst nemen van de Dienst over te gaan op controle daarvan, tenzij is afgesproken dat TPM een conceptversie zou versturen. Fouten of onjuistheden die bij een eerste inspectie geconstateerd kunnen worden, in acht nemende de eisen van redelijkheid en billijkheid, dienen binnen drie (3) werkdagen na ontvangst van de Diensten schriftelijk aan TPM te worden gemeld.
 2. Overige klachten, waaronder begrepen klachten die niet bij een eerste inspectie geconstateerd konden worden, dienen uiterlijk binnen één (1) maand schriftelijk te worden gemeld bij TPM.

Artikel 14 Identiteit van TPM

 1. TPM is bij de KvK geregistreerd onder nummer 7021804 en draagt btw-identificatienummer NL221750770B01. TPM is gevestigd aan Jonkerbosplein 52 6534 AB, Nijmegen.
 2. TPM is per e-mail te bereiken via info@thisplaymedia.nl of telefonisch op +31(0)85 202 01 90.

Artikel 15 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op de rechtsverhouding tussen TPM en haar Opdrachtgevers is Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen die tussen TPM en Opdrachtgever mochten ontstaan worden beslecht door de bevoegde rechter van het Arrondissement Gelderland.